Nantucket Sunrise Sailtraining

NSS Terms and Conditions

Dank u wel voor uw besluit om een zeilreis bij Nantucket Sunrise Sailtraining te boeken. Wij raden u aan onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen bij voorkeur via het contactformulier op onze website. Daarnaast kunt u gebruik maken van elektronische mail, whatsapp of telefoon.
Aangezien we vaak onderweg zijn in afgelegen gebieden kunnen wij geen telefoonbereik garanderen. Onze elektronische mail, whatsapp en berichten via het contactformulier kunnen om dezelfde reden niet altijd direct worden uitgelezen. Dit kan in sommige gevallen een aantal dagen tot een week duren. Houdt u daarmee alstublieft rekening als niet direct op uw bericht wordt gereageerd.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze Algemene Voorwaarden.

 1. Definities terug naar inhoudsopgave
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Nantucket Sunrise Sailtraining, hierna afgekort als ‘NSS’: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de reiziger. Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar NSS, dan omvat dat automatisch ook de eigenaren, geaffilieerden, agenten, werknemers en/of zusterorganisaties van NSS.
  2. Reiziger: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is één of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met NSS.
  3. Overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen NSS en de reiziger.
  4. Pakketsom: de totaalsom die NSS rekent voor de organisatie en uitvoering van de door de reiziger geboekte zeilreis.
  5. Medereiziger: iedere derde partij die op grond van de door de reiziger gesloten overeenkomst door NSS wordt toegelaten op het schip.
  6. Zeilreis: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
  7. Bagage: bagage die een reiziger en/of medereiziger als gemakkelijk in één keer kan meevoeren, bestaande uit opvouwbare tassen, plunjezakken en/of rugzakken.
  8. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
  9. Prijs: de prijs die als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
  10. Gezagvoerder: de persoon die het gezag voert over het schip.

 3. Toepasbaarheidterug naar inhoudsopgave
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze overeenkomst, die NSS sluit met de reiziger met betrekking tot vervoer en/of verblijf en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
  2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing tussen NSS en de medereiziger. De reiziger maakt zich hiervoor sterk en vrijwaart NSS voor alle aanspraken die de medereiziger en/of ieder ander jegens NSS maakt voor zover aansprakelijkheid van NSS uitgesloten zou zijn indien de reiziger deze aanspraak jegens NSS zou maken.
  3. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan NSS, in de ruimste zin des woords, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
  4. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden, van wie dan ook afkomstig, van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk danwel per elektronische mail worden vastgelegd.
  6. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal naar een vreemde taal. In het geval van geschillen geldt de Nederlandse tekst onder het Nederlandse recht.

 4. Offerteterug naar inhoudsopgave
  1. Een algemeen aanbod van NSS in de vorm van onder meer folders, advertenties, nieuwsbrieven en websites is vrijblijvend en kan zo nodig door NSS worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de reiziger te geschieden.
  2. Een individueel aanbod wordt, voorzien van dagtekening, door NSS schriftelijk danwel per elektronische mail uitgebracht. Dit aanbod vermeldt duidelijk of het een vrijblijvend of onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn. Het aanbod vermeldt minimaal:
   • de totale pakketsom en de betalingstermijnen,
   • de wijze van betaling,
   • het maximale aantal medereizigers dat met de reiziger meereist,
   • de plaats, datum en tijdstip van inscheping en ontscheping.
   Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 5. Overeenkomstterug naar inhoudsopgave
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de reiziger behoudens in het geval van herroeping zoals genoemd in Artikel 3.1.
  2. NSS zendt na de totstandkoming van de overeenkomst per elektronische mail een bevestiging aan de reiziger.
  3. De reiziger verstrekt NSS uiterlijk één week na boeking, maar in elk geval uiterlijk één week voorafgaand aan de afvaart, alle door NSS opgevraagde gegevens omtrent haar-/zichzelf en de door haar/hem aangemelde medereizigers, inclusief relevante medische gegevens.

 6. Annuleringterug naar inhoudsopgave
  1. Indien de reiziger de overeenkomst wil annuleren, dient deze NSS daarvan zo spoedig mogelijk per elektronische mail in kennis te stellen en de annulering vervolgens per elektronische mail te bevestigen. De datum van plaatsing van de elektronische mail in de inbox van NSS bij elektronische mail aanbieder, waarvan door NSS gebruik gemaakt wordt, wordt als datum van ontbinding aangemerkt. Hierbij wordt de Nederlandse standaardtijd van het desbetreffende kalenderjaar gehanteerd zoals deze wordt gepubliceerd in de Nautical Almanac, uitgegeven door de UK Hydrographic Office.
  2. In geval van annulering is de reiziger aan NSS een vaste schadeloosstelling verschuldigd, namelijk:
   • bij annulering langer dan negenentachtig dagen voorafgaande aan de overeengekomen dag van aanmonstering: het één-vijfde deel van de pakketsom;
   • bij annulering langer dan negenenvijftig dagen doch korter dan negentig dagen voorafgaande aan de overeengekomen dag van aanmonstering: het één-tweede deel van de pakketsom;
   • bij annulering korter dan zestig dagen voorafgaande aan de overeengekomen dag van aanmostering tot en met de overeengekomen dag van afmonstering: de volledige pakketsom.
  3. De data waarop deze verschillende perioden voorafgaande aan de reis ingaan worden expliciet opgenomen in de overeenkomst in Nederlandse standaardtijd die wordt vastgesteld uit de Nautical Almanac eerder vermeld in 5.1. Indien mogelijk worden tevens buitenlandse standaardtijden aangegeven bij reizigers die reizen vanuit een andere tijdzone. De Nederlandse standaardtijd blijft ook in dat geval bindend.
  4. In geval van annulering kan de reiziger NSS om een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. NSS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een indeplaatsstelling te weigeren. Wanneer NSS akkoord gaat met een indeplaatsstelling is de reiziger hiervoor slechts de administratiekosten, die NSS moet maken om de wijziging door te voeren, verschuldigd.
  5. NSS heeft het recht om een reis tot uiterlijk achtentwintig dagen voor vertrek te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers dat is vastgesteld voor de betreffende reis. De reiziger en/of medereiziger heeft in dat geval recht op teruggave van alle betalingen die reeds aan NSS zijn gedaan. Eventueel door de reiziger en/of medereiziger zelf gekochte vliegtickets of andere uitgaven in verband met de reis, maar die niet tot de pakketsom behoren, zullen niet worden vergoed. Bij annulering op basis van groepsgrootte is NSS niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

 7. Opschorting en ontbindingterug naar inhoudsopgave
  1. Indien één van de partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten tenzij de tekortkoming gezien bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.
  2. Indien één van de partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden tenzij de tekortkoming gezien bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
  3. NSS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval van:
   • faillissement van de (mede)reiziger of dat er aan haar/hem surseance van betaling wordt verleend,
   • sprake van schuldsanering bij de (mede)reiziger,
   • wanneer de (mede)reiziger onder curatele staat of wordt gesteld,
   • de (mede)reiziger niet binnen vijf werkdagen, na schriftelijk danwel per elektronische mail in gebreke te zijn gesteld, haar/zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt,
   • er sprake is van een situatie zoals genoemd onder 11.1, 11.2, 11.3 en 11.4 van deze voorwaarden,
   • NSS van mening is dat het in verband met de aard van de zeilreis op medische gronden niet verantwoord is om de (mede)reiziger te laten deelnemen aan de zeilreis, voor haar/zijn eigen veiligheid en/of voor de veiligheid van andere (mede)reizigers en voor de bemanning,
   • het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door NSS niet mogelijk is een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.
  4. Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk of per elektronische mail te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de (mede)reiziger de opzeggingsbrief of opzeggings elektronische mail heeft ontvangen, doch in ieder geval vijf dagen na verzending hiervan.
  5. Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de (mede)reiziger kan worden toegerekend komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de (mede)reiziger.

 8. Prijs en prijswijzigingenterug naar inhoudsopgave
  1. Tenzij anders is overeengekomen is de prijs inclusief haven-, brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.
  2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke en heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
  3. Een verhoging van de prijzen wordt door NSS doorberekend, voor zover deze van invloed is op de overeengekomen prijs, indien zij na het afsluiten van de overeenkomst optreedt.
  4. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in het vorige lid de prijs met meer dan vijftien procent stijgt heeft de reiziger het recht de overeenkomst te ontbinden danwel van de overeenkomst af te zien.

 9. Betalingterug naar inhoudsopgave
  1. Betaling vindt plaats door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door NSS aangegeven bankrekening. De op de rekeningafschrift en van NSS aangegeven valutadatum wordt als de dag van betaling aangemerkt.
  2. Als betaling in termijnen is overeengekomen betaalt de reiziger volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 10. Niet-tijdige betalingterug naar inhoudsopgave
  1. De reiziger is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, of in het geval van betaling in termijnen, de bij de termijn behorende betalingsdatum, zoals in de overeenkomst is opgenomen. NSS zendt na het verstrijken van die datum per elektronische mail een betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
  2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet, of niet volledig, is betaald, is NSS gerechtigd rente in rekening te brengen over het niet betaalde deel vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
  3. Indien de reiziger na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is NSS gerechtigd dit bedrag met de bij de wet vastgestelde incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
   • vijftien procent over de eerste € 2 500 van de vordering met een minimum van € 40,
   • tien procent over de volgende € 2 500 van de vordering,
   • vijf procent over de volgende € 5 000 van de vordering,
   • één procent over de volgende € 15 000 van de vordering.
   Deze fracties worden berekend tenzij de reiziger aannemelijk kan maken dat NSS minder schade lijdt.
  4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur per elektronische mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij NSS te worden ingediend.

 11. Verplichtingen NSSterug naar inhoudsopgave
  1. NSS zal zich inspannen de zeilreis naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vak- en zeemanschap uit te voeren.
  2. NSS staat er voor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip is geregistreerd.
  3. De vaarroute wordt door de gezagvoerder bepaald. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van de (mede)reizigers.
  4. Te allen tijde is NSS en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van nautische gronden de zeilreis te wijzigen. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: wijziging van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet-uitvaren. Onder nautische gronden wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: de weersomstandigheden, het getijde, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
  5. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal NSS met de gezagvoerder en in overleg met de reiziger trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de reiziger. De gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

 12. Verplichtingen reiziger en eventuele medereizigersterug naar inhoudsopgave
  1. De reiziger dient aan het einde van de zeilreis het schip netjes en met een complete inventaris op te leveren in dezelfde staat als deze haar aantrof bij de inscheping.
  2. De reiziger en de medereizigers dienen gedurende de zeilreis de gangbare rechts- en fatsoennormen na te leven.
  3. De door NSS en/of de gezagvoerder en/of andere bemanningsleden gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
  4. Indien naar het oordeel van NSS en/of de gezagvoerder de reiziger en/of medereizigers het onder 11.2 en 11.3 bepaalde niet nakomt/nakomen, is NSS en/of de gezagvoerder gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/of de reiziger en/of medereizigers de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Wanneer het schip varend is betekent ‘per direct’: ‘de eerstvolgende gelegenheid waar de reiziger kan afmonsteren en waar een vervoersverbinding bestaat waarmee de reiziger haar/zijn terugreis kan regelen.’
  5. Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om andere zaken dan bagage aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door NSS en/of de gezagvoerder.
  6. Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om (huis)dieren aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door NSS en/of de gezagvoerder.
  7. Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om materialen of voorwerpen aan boord te brengen of te hebben die de gezondheid, het welbevinden en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve en/of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, ammunitie, drugs en verdovende middelen. Het is ter beoordeling van NSS/de gezagvoerder of bepaalde voorwerpen of materialen aan boord worden toegelaten.

 13. Overmachtterug naar inhoudsopgave
  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door NSS niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die NSS had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
  3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft NSS recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de reiziger door de werkzaamheden gebaat is.

 14. Aansprakelijkheid NSSterug naar inhoudsopgave
  1. NSS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover NSS de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. NSS staat in voor de deugdelijkheid en het goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Aangenomen wordt dat een zorgvuldig vervoerder als NSS, ofschoon bij de wet- en regelgeving afdoende preventieve maatregelen zijn genomen, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden niet of niet volledig kan vermijden: brand; ontploffing; hitte; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; lekkage; smelting; ontvlamming en corrosie.
  2. De aansprakelijkheid van NSS is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het op grond van Artikelen 8:518 en 8:983 Burgerlijk Wetboek nader bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgestelde bedrag.
  3. De schadevergoeding die NSS wegens het niet-nakomen van de op hem uit hoofde van Artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de reis.
  4. Indien NSS bewijst dat schuld of nalatigheid van de reiziger en/of medereiziger de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van NSS daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
  5. NSS is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

 15. Aansprakelijkheid reiziger en eventuele medereizigersterug naar inhoudsopgave
  1. De reiziger is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de medereizigers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of de nalatigheid van NSS.

 16. Klachtenterug naar inhoudsopgave
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten, direct nadat de reiziger de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk worden omschreven en worden ingediend bij NSS .
  2. Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur per elektronische mail en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij NSS.
  3. De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de reiziger.

 17. Geschillenterug naar inhoudsopgave
  1. Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar NSS kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De reiziger is gerechtigd om binnen één maand nadat NSS een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door een andere volgens de wet bevoegde rechter.

 18. Contactgegevens NSSterug naar inhoudsopgave

  De algemene voorwaarden van NSS Adventures zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden SBBZ/TCN (versie 2010).